Polisi Gwarchod Data

Polisi Diogelu Data 2018 Cymdeithas Hanes y Tair Llan

  1. Cedwir enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost (os yn berthnasol) pob aelod sydd wedi talu ei aelodaeth am y flwyddyn gyfredol.  Ar gyfer aelodau sy’n talu drwy Archeb Sefydlog, cedwir cofnod o’r enw sydd ar y cyfrif banc er mwyn gallu adnabod pob taliad. Diogelir copïau electonig gan gyfrinair, a chedwir copïau papur yn ddiogel. Ni chânt eu gweld gan unrhyw un heblaw’r Swyddogion y Gymdeithas.
  2. Caiff yr wybodaeth ei diweddaru’n flynyddol wrth i’r aelodaeth newid. Cedwir rhestr o enwau aelodau’r flwyddyn flaenorol er mwyn hylwyso’r broses o ailymaelodi ar gyfer y tymor newydd.
  3. Ni chedwir ond yr wybodaeth roddir i ni gan aelodau.
  4. Ni rennir yr wybodaeth gydag unrhywun arall.
  5. Amcan hyn oll yw cadw cofnod o bawb sydd wedi talu tanysgrifiad blynyddol, a’n galluogi i yrru gohebiaeth gyffredinol, manylion digwyddiadau a drefnir gan y Gymdeithas, ac unrhyw wybodaeth berthnasol gall fod o ddiddordeb i’r aelodau.
  6. Gallwch ofyn pa ddata a gedwir amdanoch ac os y dymunwch, gallwch ofyn i’r wybodaeth gael ei ddileu.
  7. Mae’r polisi hwn i’w weld ar ein gwefan, ac  mae copi papur ar gael i aelodau sydd heb gyfrif e-bost.
  8. Mae’r polisi hwn a luniwyd gyda chyngor yr Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth, yn cydymffurfio, hyd y  gwyddys, â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a ddaeth i rym ar 25 Mai 2018.